Overslaan en naar de inhoud gaan

Emissieloos transport: wat betekent dit voor u?

Emissieloos transport is een term die u de komende tijd steeds vaker zult tegenkomen. Nederland heeft als doel om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. Wat betekent dit voor u en uw onderneming? Hoe maakt u de overstap naar emissieloos transport?

emissieloos | tvm verzekeringen

Waterstoftrucks, duurzame schepen; emissieloos transport

Tijdens de ledenbijeenkomst sprak een panel van experts over waterstof en andere vormen van emissieloos transport. Thecla Bodewes(scheepswerfdirecteur Thecla Bodewes Shipyards) en Harm Lenten (DGA Lenten Scheepvaart) vertelden over de ontwikkeling van duurzame schepen, Carl Holthausen (CTO Holthausen Clean Technology en managing director Hyzon Motors Europe) nam het publiek mee in de wereld van waterstoftrucks. Patrick Cnubben (programmamanager New Energy Coalition) verschafte inzicht in subsidietrajecten. Wilma Toering (CCO TVM) legde uit hoe wij als TVM u kunnen helpen in de energietransitie met het verzekeren van emissieloos transport. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze energietransitie en hoe wij u hier in kunnen ondersteunen met passende verzekeringsoplossingen.

Zero emissie logistiek

Op dit moment is diesel nog de dominante energiedrager in de logistieke sector, gevolgd door benzine en LPG. In 2019 reden er 173 elektrische vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in Nederland. Het merendeel (99%) was volledig elektrisch. Het beleid vanuit het Rijk is gericht op het realiseren van zero emissie logistiek, op basis van batterij of waterstof elektrische aandrijving. In de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is afgesproken dat uiterlijk in 2025 in de 30-40 grotere steden in Nederland zero emissie zones ingevoerd worden voor stadslogistiek. 

Voor de binnenvaart komt emissieloos varen er binnen enkele jaren ook aan. Hiervoor worden o.a. alternatieve brandstoffen ingezet en worden aandrijvingen ontwikkeld anders dan de standaard dieselmotoren. Waterstof is nog erg nieuw, elektrische voorstuwing is een bestaand voorbeeld hiervan. Aangedreven door een brandstofcel of dieselgenerator al dan niet in combinatie met een accupakket.

Vermindering uitstoot broeikasgassen

Wereldwijd is er aandacht voor het terugdringen en beperken van klimaatveranderingen die ontstaan door menselijk gedrag. Afspraken hierover zijn vastgelegd in verdragen en protocollen. De Nederlandse overheid maakt deze afspraken concreet in het Schone Lucht Akkoord, wetgeving, klimaatakkoord en klimaatplan. Op basis hiervan worden subsidies verstrekt om de gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Van fossiele brandstoffen naar emissieloos

De dagelijkse mobiliteit en het vervoer van goederen zorgen in Nederland voor ca. 20% van de totale CO2-uitstoot. Meer dan 80% daarvan komt voor rekening van het wegverkeer. In 2030 moet Nederland 49% minder CO2-uitstoot hebben ten opzichte van 1990. Voor mobiliteit betekent dit dat er in Nederland zo snel mogelijk een transitie moet plaatsvinden naar 0% fossiele brandstoffen in het verkeer en vervoer.

Afspraken en doelstellingen logistiek

Naast de ambities zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Deze raken de logistiek en het transport in Nederland. Diverse zaken zijn opgenomen in de Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wat is er afgesproken?

  • Afgesproken is dat uiterlijk in 2025 in de 30-40 grotere steden in Nederland zero emissie zones ingevoerd worden voor stadslogistiek.
  • De ambitie is 3.000 zware voertuigen op waterstof in 2025.

Zero emissie aandrijflijn binnenvaart

Voor de binnenvaart zijn internationaal en nationaal afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat in 2030 de CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd moet zijn met 40% tot 50% ten opzichte van 2015. Ook zijn in 2030 tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien van een zero emissie aandrijflijn. Rotterdam heeft in de havenverordening 2020 opgenomen dat vanaf 1 januari 2025, uitsluitend binnenschepen de Rotterdamse haven mogen aandoen met een in werking zijnde dieselmotor - ten behoeve van de voortstuwing - welke tenminste aan de emissie (uitstoot) overeenkomstig CCR fase II voldoet. De verwachting is dat meerdere havens zullen volgen.

Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit

De visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vormt een verdere uitwerking van het onderdeel over duurzame energiedragers van het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord. In deze PDF leest u over de transitiepaden van de verschillende modaliteiten en energiedragers richting emissievrije mobiliteit. Daarbij worden ook binnenvaart en luchtvaart meegenomen.

Download hier de PDF Brandstofvisie

Welke rol speelt TVM in emissieloos transport?

Tijdens de ledenvergadering van 14 april stonden we uitgebreid bij emissieloos transport stil. De markt in de sector van logistiek en transport is volop in beweging. Om optimaal in te spelen op de veranderende markt en op de veranderende behoefte van klanten richten wij ons ook op emissieloos transport. We staan voor een gezonde toekomst van de logistiek- en transportsector en we helpen onze leden met de verdere verduurzaming van de gehele branche. Enerzijds via het aanbieden van passende verzekeringsproducten, maar anderzijds ook via het bieden van aanvullende dienstverlening. Alles voor de continuïteit van de sector.

We delen onze kennis graag. Meer weten?

Neem contact op met uw accountmanager of bel naar (0528) 29 29 99