Privacy statement

Hieronder vindt u het privacy statement van TVM verzekeringen.

(versie 1.2 01.04.2011)

De Coöperatie TVM U.A. en haar dochters, waaronder TVM verzekeringen N.V. handelend onder de naam TVM verzekeringen, verwerken persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van de TVM groep zoals bedoeld in artikel 2:24 b BW (de moedermaatschappij en de dochters). Daar waar mogelijk is, wordt informatie zoveel mogelijk uitgewisseld tussen de verschillende dochters en de moedermaatschappij. 

Voor welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt? 
 

 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en het aangaan van overeenkomsten
 • het afwikkelen van (letsel) schades
 • het uitvoering geven aan het Reglement Ridders van de Weg
 • het uitvoering geven aan de overeenkomst
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • fraudepreventie
 • statistische analyses
 • u kunnen informeren over producten en diensten
 • registratie onregelmatigheden op bedrijfsterrein/bedrijfsbeveiliging 
 • registratie van ziek- en herstelmeldingen
 • het registeren van cursisten
 • registeren van gegevens ten behoeve van het aanvragen van subsidie
 • assurantiebemiddeling inclusief schadeafwikkeling
 • Volmachtadministratie 
 • het verlenen van rechtsbijstand 
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van overtredingen van (wettelijke) voorschriften gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf.
 • het gebruik van en de deelname aan waarschuwingsystemen.

Er zijn meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegeven (CBP) gedaan door: 

 • TVM zakelijk N.V. h.o.d.n. TVM verzekeringen, SON scheepsverzekeringen en OVZ verzekeringen (1075880)
 • TVM particulier N.V. h.o.d.n. TVM verzekeringen, SON scheepsverzekeringen en OVZ verzekeringen (1304146)
 • TVM diensten B.V. h.o.d.n. TVM verzuimmanagement (1304134)
 • TVM diensten B.V. h.o.d.n. TVM transportopleidingen (1441466)
 • TVM letselschaderegeling Nederland B.V. (1075892)
 • Schadetax Nederland B.V. (1405688)
 • TVM rechtshulp B.V. (1396779)
 • TVM intermediair B.V. (1075879)
 • TVM volmachten B.V. (1396767)
 • Video – observatie en registratie (1396780)
 • Video observatie en registratie Eikstaete B.V. (1467285)

Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP: www.cbpweb.nl

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens. Deze gedragscodes kunt u raadplegen op: www.verzekeraars.nl.  

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Soms heeft TVM vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van bijvoorbeeld een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). Als TVM daarnaast gegevens van een arts nodig heeft, zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij zullen u dan aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. 

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij het aangaan van sommige overeenkomsten wordt gevraagd naar het strafrechtelijk verleden. Wij zullen dan alleen vragen naar de strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag. 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen uw gegevens worden geraadpleegd bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen via o.a. FISH (Fraude en Informatie Systeem Holland) en Holmes. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is hierop ook van toepassing. Zie: www.stichtingcis.nl

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zijn verplicht u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u een verzoek doen tot correctie of verwijdering van de gegevens. Bij het doen van een navraag verzoeken wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen zodat uw identiteit kan worden gecontroleerd. 

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. 

Met ‘mijnTVM’ kunt u via een met een wachtwoord beveiligde internetverbinding op een veilige manier eenvoudig uw klantdossier inzien, schades melden en bijvoorbeeld voertuigen op uw lopende verzekering aan- of afmelden. 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. 

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy statement of met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich richten tot de compliance officer van de TVM groep. 

Postbus 130
7900 AC Hoogeveen 

[email protected]  

TVM verzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.