Ultimate Beneficial Owners (UBO)

Voordat wij een verzekering mogen sluiten, moeten wij een cliëntenonderzoek doen. Dat is een verplichting die volgt uit diverse wet- en regelgeving, waaronder de sanctiewetgeving.

weg truck vrachtwagen

Onderdeel hiervan is het bepalen van de ‘uiteindelijk belanghebbende’; degene die in het geval van schade de vergoeding krijgt uitgekeerd. Deze belanghebbende wordt Ultimate Beneficial Owner (UBO) genoemd. Uw organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Doorgeven wie uw UBO’s zijn, doet u via het UBO-formulier.

Wie uw UBO’s zijn

Wie uw UBO’s zijn, hangt af van de rechtsvorm van uw organisatie.

BV, vereniging en andere rechtspersonen

Is uw organisatie een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een of meer van de volgende personen. Het gaat daarbij om een natuurlijk persoon, geen rechtspersoon.

  • Degene die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie
  • Degene die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen
  • Degene die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van uw organisatie
  • Degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten

Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

Eenmanszaak, vof en andere personenvennootschappen

Heeft u een eenmanszaak of een personenvennootschap zoals een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een of meer van de volgende natuurlijke personen.

  • Degene die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap
  • Degene die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie
  • Degene die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist

Pseudo-UBO

Soms is het niet mogelijk een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen. In dat geval wordt hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt: 1 of meer bestuurders in de zin van art. 2:9 BW of, bij een personenvennootschap, 1 of meer vennoten, met uitzondering van een commanditair vennoot. Deze personen noemen we pseudo-UBO’s.

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Wij gebruiken de gegevens die u op het UBO-formulier invult voor de volgende zaken:

  • Klantonderzoek dat verzekeraars (en andere partijen die betrokken zijn bij een verzekering) doen om om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD), verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving
  • Ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen
  • Voor statistische analyses

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door derden om financiële dienstverleners in staat te stellen (cliënten)onderzoeken uit te voeren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met het UBO-formulier zijn verkregen, is de juridische entiteit die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is.

Disclaimer

Ondertekening van het UBO-formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).