Heeft u te veel Duitse Maut betaald?

Leestijd 6 minuten

26 november 2020

Iedereen die tussen 2017 en 2020 tol voor vrachtwagens heeft betaald voor het gebruik van de Duitse snelwegen en federale wegen, kan mogelijk aanspraak maken op een terugbetaling. 

De Duitse wegvervoerorganisatie BGL roept bedrijven op zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 4 december van dit jaar, schadeclaims in te dienen voor te veel betaalde trucktol in Duitsland. Dit nadat het Europese hof van Justitie onlangs de berekening daarvan deels als onrechtmatig heeft bestempeld. Voor de schadeclaims over het te veel betaalde Duitse Maut geldt een verjaringstermijn van drie jaar. Na het verstrijken van de verjaringstermijn, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op te veel betaalde tolgelden. Dit betekent dat claims voor tolgelden die zijn betaald tot 2017 zeer waarschijnlijk al verjaard zijn. Claims voor tolgelden betaald in 2017 verjaren begin december. Iedereen die tussen 2017 en 2020 tol voor vrachtwagens heeft betaald voor het gebruik van de Duitse snelwegen en federale wegen, kan daarom mogelijk aanspraak maken op een terugbetaling. Het is dus van groot belang om snel actie te ondernemen voor deze vorderingen. 
 
Welke partijen kunnen u ondersteunen? 
Wij zijn ons bewust van de impact op onze klanten. Het verhalen van de te veel betaalde Duitse Maut valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering van TVM, omdat geschillen over belastingen zijn uitgesloten. Wel zijn er inmiddels diverse partijen in de markt die zich hebben gespecialiseerd in het terugvragen van deze te veel betaalde tolgelden. 
 
Hausfeld Duitsland (samenwerking met TLN) met het initiatief Mautzurueck
Inmiddels heeft TLN de samenwerking gezocht met Hausfeld. Hausfeld kennen we van onze samenwerking in NLTruckkartel.nl en is daarin een betrouwbare en gerespecteerde partner. 
We brengen bij u onder de aandacht dat TLN op vrijdag 27 november in samenwerking met Hausfeld en eClaim een Engelse webinar over de mautclaim organiseert, waarin u wordt bijgepraat. Verzekerden van TVM zijn van harte welkom. Aanmelden voor dit webinar kan op deze pagina.

Advocatenkantoor Peters
Een andere partij die u hierbij kan ondersteunen is het bij ons bekende en door ons gerespecteerde advocatenkantoor Peters in Duitsland. Deze Nederlands sprekende partij heeft aangegeven dat ze graag verzekerden van TVM bijstaat.  
 
De aanleiding
Een Pools transportbedrijf verrichte vervoer over de weg in Duitsland en betaalde ruim € 12.000,- aan tolgelden. Dit bedrijf vorderde het volledige bedrag terug, omdat zij vonden dat deze tarieven in strijd waren met Europese regelgeving. De Duitse overheid wees het verzoek van het Poolse transportbedrijf af. Het Poolse transportbedrijf liet het er niet bij zitten en ging in beroep. Ook in beroep kregen ze ongelijk. In hoger beroep stelde de rechtbank Nordrhein Westfalen zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ aan het Hof van Justitie. Dit betekent dat de Duitse rechter aan het Hof van Justitie vroeg hoe de Europese regelgeving moet worden uitgelegd. 
 
Europese regelgeving en opbouw toltarief
De vordering van het Poolse transportbedrijf is gebaseerd op Richtlijn 2006/38/EG, waarin de opbouw van de tolkosten wordt geregeld. Hierin staat onder andere dat alleen bepaalde kosten in rekening mogen worden gebracht en dat een kostenoverschrijding niet is toegestaan. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat het toltarief gebaseerd moet zijn op het beginsel van het terugverdienen van de infrastructuurkosten.
 
De vraag is nu welke kosten hier precies onder vallen. De Duitse overheid heeft ervoor gekozen om (onder andere) ook kosten voor de verkeerspolitie door te belasten in de tolkosten. De rechtbank in Nordrhein Westfalen gaat er vanuit dat er daardoor teveel tol is geïnd bij transportbedrijven en legt deze vraag voor aan het Hof van Justitie. 
 
De reden dat het Poolse transportbedrijf om terugbetaling heeft verzocht, is omdat naar Duits recht een berekeningsfout in het toltarief leidt tot een volledige terugbetaling van het betaalde tolgeld. Ongeacht hoe groot de berekeningsfout is geweest. 
 
Reactie Hof van Justitie
Op 28 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op de door de rechtbank Nordrhein Westfalen gestelde prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie heeft beslist dat de kosten voor de verkeerspolitie niet mogen worden meegenomen in het toltarief én dat een kostenoverschrijding van het toltarief ontoelaatbaar is, omdat er kosten in zijn verwerkt die niet vallen onder de kosten voor de infrastructuur. De uitspraak van het Hof van Justitie werkt terug tot op  het moment waarop het verkeerde toltarief is gehanteerd. 
 
Terugvragen te veel betaalde Duitse Maut
Nu het Hof van Justitie de prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal de rechtbank in Nordrhein Westfalen de zaak weer verder behandelen. De rechtbank in Nordrhein Westfalen zal op korte termijn een uitspraak doen. Ze moeten daarbij rekening houden met de antwoorden van het Hof van Justitie. De verwachting is dat de rechtbank Nordrhein Westfalen zal oordelen dat de Duitse overheid teveel tolgelden in rekening heeft gebracht. Dit betekent dat transportbedrijven hoogstwaarschijnlijk ook een vordering kunnen indienen bij de Duitse overheid.