Polisvoorwaarden voor zakelijke verzekeringen 2022

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden voor alle zakelijke verzekeringen vanaf 1 januari 2022. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en). Deze datum vindt u op uw polis.

polisvoorwaarden | tvm verzekeringenvoorwaarden | tvm verzekeringenoorwaarden

Nieuwe polisvoorwaarden

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder staan de wijzigingen per verzekering toegelicht.

Klik hier voor alle gewijzigde polisvoorwaarden

Algemene wijzigingen

 • In alle voorwaarden staat nu dat u een wijziging van adres- en/of contactgegevens of bankrekeningnummer aan ons moet doorgeven.
 • In het artikel over klachten is een link naar het online klachtenformulier toegevoegd.

Specifieke wijzigingen per verzekering

Motorrijtuigen (alle producten)

De term “Groene kaart” wordt niet meer gebruikt, we spreken alleen nog van de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart. Als deze geprint wordt, mag dat ook gewoon op wit papier.

Wat is niet verzekerd

 • Bij de uitsluiting voor schade aan alleen de luchtbanden is toegevoegd dat dit niet geldt als de schade door vandalisme is veroorzaakt.

Wij zien steeds vaker dat luchtbanden door vandalisme worden beschadigd. Dit is nu meeverzekerd als uw auto (beperkt)casco is verzekerd. Wel geldt het eigen risico zoals vermeld op uw polis.

Wat is de maximum vergoeding per schade

 • De dekking voor het vervangen van autosloten na diefstal is verruimd en wordt niet langer beperkt tot € 1.000.

Worden de sleutels van uw auto gestolen? Dan vergoeden wij het vervangen van de autosloten volledig. Er geldt geen maximum meer van € 1.000. Ook geldt er geen eigen risico.

Onderdeel Rechtsbijstand - Wat is niet verzekerd

Diverse uitsluitingen die al van toepassing waren, hebben we duidelijker verwoord en bij elkaar gezet.

 • Ter verduidelijking is opgenomen dat geschillen over het verhalen van loonschade en re-integratiekosten niet onder de dekking vallen.
 • Bij de uitsluitingen is verduidelijkt dat geschillen die te maken hebben met ruzie in het verkeer niet verzekerd zijn 
 • Verduidelijkt is dat geschillen waarbij u bewust de wet heeft overtreden niet onder de dekking vallen.
 • Er is geen dekking als u in een strafzaak wordt verdacht van strafbare feiten. Een uitzondering hierop is dat wij de gemaakte kosten voor rechtsbijstand achteraf vergoeden als u wordt vrijgesproken. Deze bepaling is ongewijzigd. Toegevoegd aan de uitzondering is dat er voortaan ook dekking is in geval van een strafzaak waarbij er sprake is van dood/letsel en/of doorrijden na een aanrijding.

Onderdeel Rechtsbijstand - Hoe gaan wij om met een belangenconflict

Er bestaat een belangenconflict als twee of meer partijen in hetzelfde geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door TVM rechtshulp. Hoe wij hiermee omgaan, en wie van de twee recht heeft op rechtsbijstand, is nu in enkele regels vastgelegd.

Onderdeel Rechtsbijstand - Bijzonderheden

Voor de duidelijkheid zijn 2 bijzonderheden toegevoegd:

 • Toegevoegd is dat u door TVM voorgeschoten kosten moet terugbetalen aan TVM als u deze van een andere partij vergoed krijgt.
 • Toegevoegd is ook dat TVM geen btw vergoedt over bepaalde nota’s, als u de btw kunt verrekenen

Vrachtwagenverzekering

Begripsomschrijvingen

 • Bij het begrip "Vrachtauto" is toegevoegd dat brandstof tot het voertuig behoort. Diefstal van brandstof bijvoorbeeld is vanaf nu ook meeverzekerd, en ook de inhoud van de brandstoftank als dit verloren gaat bij een aanrijding. Vergoed wordt 50% van de tankinhoud, of meer als u bewijst dat er meer brandstof aanwezig was.
 • Bij "reclame" is toegevoegd dat schade aan de reclame alleen is verzekerd als de reclame vooraf aan ons is doorgegeven en zo is meeverzekerd bij de auto.

Dekking Casco (schade aan uw vrachtauto)

 • Omschreven is dat een charter van verzekeringnemer die een oplegger/aanhanger in gebruik heeft niet als verzekerde wordt beschouwd. De charter moet dus zelf voor een verzekering, zoals een Container-/Traileraansprakelijkheidsverzekering zorgdragen.
 • Voor de duidelijkheid is toegevoegd dat het eigen risico geldt per voertuig en per gebeurtenis.

Verloren brandstof wordt vergoed
Bij schade gaat er regelmatig brandstof verloren. Als uw schade verzekerd is, dan vergoeden wij ook minimaal 50% van de tankinhoud. Als u aan kunt tonen dat er meer dan 50% brandstof aanwezig was dan vergoeden wij uiteraard ook dit meerdere. Wist u dat TVM, als een van de weinige maatschappijen, ook schade door het tanken van een verkeerde brandstof vergoedt?

Binnenvaartverzekering algemeen

Wat zijn uw verplichtingen

 • Toegevoegd is dat wijziging van land van registratie en/of land van de vlag waaronder wordt gevaren moet worden doorgegeven

Wat is niet verzekerd

 • Schade door overdraagbare ziekten. Door de Corona-pandemie is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door overdraagbare ziekten aangescherpt. Voor de Binnenvaartverzekering betekent dit dat er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende schade veroorzaakt is door een overdraagbare ziekte. Wat we onder overdraagbare ziekten verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.
 • Schade door cybercriminaliteit. Door het toegenomen risico is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door cybercriminaliteit aangescherpt. Voor veel verzekeringen wordt de dekking hiervoor beperkt of helemaal uitgesloten. Voor de Binnenvaartverzekering wordt dit uitgesloten waardoor er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende schade veroorzaakt is door cybercriminaliteit. Wat we onder cybercriminaliteit verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.

Naast de onder deze verzekering vallende schaden zijn er nog veel meer risico’s verbonden aan cybercriminaliteit. Via TVM intermediair kunt u hiervoor een Cyberverzekering afsluiten. Deze biedt een complete dekking voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, eigen schade en ook de kosten voor crisismanagement diensten.

Binnenvaart casco

Als er door de reparatie een duidelijke verbetering ontstaat ten opzichte van de situatie voor het ontstaan van de schade, dan kan het schadebedrag naar redelijkheid worden verminderd. Dit is niet nieuw. Toegevoegd is dat dit niet van toepassing is bij schades waar al een aftrek in verband met ouderdom is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Brandpakketverzekering en Bedrijfsschadepakketverzekering

Begripsomschrijvingen

 • In de omschrijving van het gebouw is bij zonweringen, rolluiken, schotelantennes, zonnepanelen, cv en airco installaties toegevoegd dat het moet gaan om in of aan het gebouw geïnstalleerde onderdelen.
 • In de omschrijving van het begrip inventaris is bij voertuigen opgenomen dat gekentekende voertuigen niet tot inventaris behoren. Hierdoor is het niet meer mogelijk een wagenpark tegen brand te verzekeren op de Brandpakketverzekering; dit moet op de Vrachtautoverzekering zelf.
 • De omschrijving opruimingskosten is aangepast zodat duidelijker is wat hiermee bedoeld wordt,  maar vooral ook wat hiermee niet bedoeld wordt.

Naverrekening van Bedrijfsschade

 • De termijn waarbinnen de opgave voor naverrekening moet worden gedaan doen is verruimd van 2 naar 6 maanden.

Wat is verzekerd         

 • Toegevoegd is dat diefstal of een poging tot diefstal van onderdelen van het gebouw nu ook is verzekerd.
 • Nieuw is dat als er door één gebeurtenis op meerdere onderdelen schade wordt vergoedt, wij maar één keer het hoogst van toepassing zijnde eigen risico rekenen.

Zonnepanelen
Wij blijven zonnepanelen volledig meeverzekeren. Uit preventief oogpunt moeten deze wel periodiek volgens de Scios scope 12 norm worden geïnspecteerd. Als dit niet gebeurt, dan geldt er bij schade een extra eigen risico, of in sommige situaties is geen verzekeringsdekking.

Bedrijfsaansprakelijkheid en Aansprakelijkheidsverzekering logistiek en transport (alleen de dekkingen AVB en Milieuschade)

Wat is verzekerd

 • Toegevoegd is een dekking voor schade door fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u.
 • Toegevoegd is een dekking voor een regresvordering van een zorgverzekeraar voor uitgekeerde zorgkosten van een ingeleende ondergeschikte die als bestuurder een ongeval is overkomen met een motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd

 • Schade door overdraagbare ziekten. Door de Corona-pandemie is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door overdraagbare ziekten aangescherpt. Voor deze verzekering betekent dit dat er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende aansprakelijkheid en/of schade veroorzaakt is door een overdraagbare ziekte. Wat we onder overdraagbare ziekten verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.
 • Toegevoegd is een uitsluiting als u niet in het bezit bent van een RI&E rapport. De schade is wel verzekerd als u kunt bewijzen dat de schade hierdoor niet is ontstaan of verergerd. Wij helpen u graag op weg met uw vragen over de RI&E.

Maximum vergoeding voor schade door cybercriminaliteit

Door het toegenomen risico is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door cybercriminaliteit aangescherpt. Voor veel verzekeringen wordt de dekking hiervoor beperkt of helemaal uitgesloten. Wij blijven op deze verzekering nog een beperkte dekking bieden als de onder deze verzekering vallende aansprakelijkheid en/of schade veroorzaakt is door cybercriminaliteit. Hiervoor geldt een maximum vergoeding van € 100.000 per gebeurtenis en € 200.000 per verzekeringsjaar. Wat we onder cybercriminaliteit verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.

Naast de onder deze verzekering vallende schaden zijn er nog veel meer risico’s verbonden aan cybercriminaliteit. Via TVM intermediair kunt u hiervoor een Cyberverzekering afsluiten. Deze biedt een complete dekking voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, eigen schade en ook de kosten voor crisismanagement diensten.

Werkgeversaansprakelijkheid, Wat is verzekerd

 • Verwijderd is de verwijzing naar artikel 7:611 BW. De dekking hiervoor blijft wel bestaan; dat valt nog steeds onder de dekkingsomschrijving.

Milieuschade

Toegevoegd dat voor het bepalen van de hoeveelheid, op de locatie aanwezige, milieugevaarlijke stoffen ook niet meetellen de stoffen die als lading of voor normaal gebruik aanwezig zijn in vast gemonteerde bovengrondse en/of ondergrondse tanks.

  Aansprakelijkheidsverzekering logistiek en transport (excl. Dekking AVB en Milieuschade)
  Transportaansprakelijkheid, Logistieke dienstenpakketpolis en All-in verhuizerspolis

  Wat is niet verzekerd

  Schade door overdraagbare ziekten. Door de Corona-pandemie is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door overdraagbare ziekten aangescherpt. Voor deze verzekering betekent dit dat er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende aansprakelijkheid en/of schade veroorzaakt is door een overdraagbare ziekte. Wat we onder overdraagbare ziekten verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.

  Waar bent u verzekerd

  Nu het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU hoort, is het met name toegevoegd aan het dekkingsgebied voor Cabotage en Milieuschade.

  Maximum vergoeding voor schade door cybercriminaliteit

  Door het toegenomen risico is wereldwijd de (her)verzekering voor cybercriminaliteit aangescherpt. Voor veel verzekeringen wordt de dekking hiervoor beperkt of helemaal uitgesloten. Wij blijven op deze verzekering nog een beperkte dekking bieden als de onder deze verzekering vallende aansprakelijkheid en/of schade veroorzaakt is door cybercriminaliteit. Hiervoor geldt een maximum vergoeding van € 100.000 per gebeurtenis en € 200.000 per verzekeringsjaar. Wat we onder cybercriminaliteit verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.

  Naast de onder deze verzekering vallende schaden zijn er nog veel meer risico’s verbonden aan cybercriminaliteit. Via TVM intermediair kunt u hiervoor een Cyberverzekering afsluiten. Deze biedt een complete dekking voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, eigen schade en ook de kosten voor crisismanagement diensten.

  Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  Verwijderd is de verwijzing / vergelijking met het beveiligingsniveau volgens het aantal slotjes van het TruckParkingLabel. Dit verandert echter niets aan het geëiste niveau van veiligheid van de parkeerplaats.

  Uitbesteed vervoer

  De eisen voor het controleren van de identiteit en de verzekeringsdekking van de ondervervoerder zijn nauwkeuriger beschreven.

  Goederentransport

  Wat is niet verzekerd

  • Schade door overdraagbare ziekten. Door de Corona-pandemie is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door overdraagbare ziekten aangescherpt. Voor de Goederentransporverzekering betekent dit dat er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende schade veroorzaakt is door een overdraagbare ziekte. Wat we onder overdraagbare ziekten verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.
  • Schade door cybercriminaliteit. Door het toegenomen risico is wereldwijd de (her)verzekering voor schade door cybercriminaliteit aangescherpt. Voor veel verzekeringen wordt de dekking hiervoor beperkt of helemaal uitgesloten. Voor de Binnenvaartverzekering wordt dit uitgesloten waardoor er geen dekking is als de onder deze verzekering vallende schade veroorzaakt is door cybercriminaliteit. Wat we onder cybercriminaliteit verstaan is nauwkeurig omschreven in de polisvoorwaarden.

  Naast de onder deze verzekering vallende schaden zijn er nog veel meer risico’s verbonden aan cybercriminaliteit. Via TVM intermediair kunt u hiervoor een Cyberverzekering afsluiten. Deze biedt een complete dekking voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, eigen schade en ook de kosten voor crisismanagement diensten.

  MedewerkerTotaal-pakket / Ziekteverzuim

  Naverrekening

  • De termijn voor het aanleveren van gegevens, voor het vaststellen van de premie, is verlengd van 3 naar 5 maanden.

  Wat is niet verzekerd

  • Er is geen recht op een uitkering als er een uitkering vanuit de no-riskpolis van het UWV wordt gedaan
  • Er is geen recht op een uitkering bij bedrijfsovername / fusie en de eerste ziektedag ligt voor de bedrijfsovername / fusie.

  Rechtsbijstand bedrijf

  Begripsomschrijvingen

  • In het begrip "gebeurtenis" is toegevoegd dat gebeurtenissen die met elkaar te maken hebben als één gebeurtenis worden gezien.

  In welke landen bent u verzekerd?

  • Bij het verzekeringsgebied is toegevoegd dat een procedure ook daadwerkelijk in één van de verzekerde landen gevoerd moet worden.

  Wat is niet verzekerd

  • Bij de uitsluiting over faillissement is toegevoegd dat hieronder ook geschillen vallen die te maken hebben met de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’.
  • Bij de uitsluitingen is toegevoegd dat geschillen die te maken hebben met ruzie in het verkeer niet zijn verzekerd.

  De informatie op deze pagina is zorgvuldig samengesteld. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid en volledig beschreven waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

  Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met uw Accountteam of de Ondernemersdesk van TVM. Hier vindt u onze contactgegevens

  Ga terug naar de overzichtspagina wijzigingen 2022