Overslaan en naar de inhoud gaan

Klacht indienen

Ondanks onze inspanningen om te voldoen aan de wettelijke regels en gangbare afspraken, kan het voorkomen dat TVM een onjuiste beslissing neemt of een klant of wederpartij incorrect behandelt. Dan moet u met uw klacht ergens terecht kunnen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Hieronder kunt u lezen waar u met uw klacht terecht kunt.

Klacht indienen bij het TVM klachtenloket

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als verzekeraar, intermediair en volmachtbedrijf moeten we ons houden aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en aan de Wet financieel toezicht (Wft). Een klachtenprocedure hoort hierbij. Deze regeling geldt voor TVM verzekeringen en haar dochtermaatschappijen.

Online klacht indienen

U kunt hier uw klacht indienen via het online formulier

Online klachtenformulier

Schriftelijk klacht indienen

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Schrijf dan een brief naar:

TVM klachtenloket
Antwoordnummer 70
7900 VB  Hoogeveen

Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? U hoeft geen stukken op te sturen waarover TVM al beschikt. We zullen die stukken zelf intern verzamelen.

Klachten die we in behandeling nemen

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat TVM verzekeringen of één van de andere bedrijven binnen de TVM groep niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Een klacht is onder andere herkenbaar als:

  • Het woord klacht of een synoniem daarvan is gebruikt.
  • Er in krachtige bewoordingen wordt aangegeven het met iets oneens te zijn.
  • TVM een bepaald handelen, nalaten of gedrag wordt verweten.

Wat we niet als klacht beschouwen

  • Een eenmalige vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks.
  • Een vraag om een toelichting waarom iets bijvoorbeeld niet onder de verzekeringsdekking valt.

Vervolg van de klachtbehandeling

  • We registreren en behandelen uw klacht bij het TVM klachtenloket.
  • Een klachtencoördinator bepaalt wie de klacht zal behandelen.
  • Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie. In de eerste 3 dagen van deze 10 werkdagen ontvangt u (indien noodzakelijk) een ontvangstbevestiging.
  • Lukt reageren binnen 10 werkdagen niet, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk over de reden van de vertraging. We laten u ook weten wanneer u wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het overkoepelende klachtenloket voor financiële diensten voor particulieren. Als u het als consument niet eens bent met het oordeel van TVM, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: www.kifid.nl

Is een klacht van tuchtrechtelijke aard?

Dan kunt u die klacht bij het Kifid indienen.

Als het Kifid een klacht behandelt waaraan een tuchtrechtelijk aspect zit, dan verwijst het Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) (tuchtraadfd.nl). Het Kifid informeert u hierover.

De Tuchtraad, die onder een onafhankelijke stichting valt, toetst de klacht en kan, als de klacht gegrond is, sancties opleggen.

Als u een geschil niet aan TVM en/ of het Kifid kan of wil voorleggen, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.