Klacht indienen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Blijf er niet mee rondlopen en laat het ons weten. Een klacht vertelt ons bovendien hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Klachtenloket - klacht indienen | TVM verzekeringen

Klacht indienen bij het TVM klachtenloket

Online klachtenformulier

U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Schrijf dan een brief naar:

TVM klachtenloket
Postbus 130
7900 AC HOOGEVEEN

Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? U hoeft geen stukken op te sturen waarover TVM al beschikt. We zullen die stukken zelf intern verzamelen.

Klachten die we in behandeling nemen

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat TVM verzekeringen of één van de andere bedrijven binnen de TVM groep niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Een klacht is onder andere herkenbaar als:

  • Het woord klacht of een synoniem daarvan is gebruikt.
  • Er in krachtige bewoordingen wordt aangegeven het met iets oneens te zijn.
  • TVM een bepaald handelen, nalaten of gedrag wordt verweten.

Wat we niet als klacht beschouwen

  • Een eenmalige vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks.
  • Een vraag om een toelichting waarom iets bijvoorbeeld niet onder de verzekeringsdekking valt.

Vervolg van de klachtbehandeling

  • We registreren en behandelen uw klacht bij het TVM klachtenloket.
  • Een klachtencoördinator bepaalt wie de klacht zal behandelen.
  • Binnen 3 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. U krijgt binnen 10 werkdagen van ons een eerste inhoudelijke reactie.
  • Lukt reageren binnen 10 werkdagen niet, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk over de reden van de vertraging. We laten u ook weten wanneer u wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten.
  • Na afhandeling van de klacht vragen wij naar uw ervaringen tijdens de klachtenprocedure. Indien van toepassing, koppelen wij terug welke verbetering TVM naar aanleiding van de klacht heeft doorgevoerd.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het overkoepelende klachtenloket voor financiële diensten voor particulieren. Als u het als consument niet eens bent met het oordeel van TVM, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: www.kifid.nl

Als u een geschil niet aan TVM en/ of het Kifid kan of wilt voorleggen, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Waarom deze klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen om te voldoen aan de wettelijke regels en gangbare afspraken, kan het voorkomen dat TVM een onjuiste beslissing neemt of een klant of wederpartij incorrect behandelt. Dan moet u met uw klacht ergens terechtkunnen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als verzekeraar, intermediair en volmachtbedrijf moeten we ons houden aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en de Wet financieel toezicht. Een klachtenprocedure hoort hierbij. Deze regeling geldt voor TVM verzekeringen en haar dochtermaatschappijen.