Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorlogsgebied

In oorlogsgebied geldt uitsluiting op uw verzekering en hulpverlening. Wij bieden geen hulp en betalen geen schade als deze is ontstaan door gewapend conflict. Gewapend conflict is elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Bekijk hieronder wat in uw polisvoorwaarden staat.

Oorlogsbied Oekraïne

Bekijk hier uw polisvoorwaarden

Actuele polisvoorwaarden

In onze polisvoorwaarden staat de volgende omschrijving

Verder bieden wij geen hulp en betalen geen schade als deze is ontstaan door:

1. Atoomkernreacties, waaronder wij verstaan; elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;  

2. Molest, waaronder wij verstaan:  

  • gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties.  
  • burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.  
  • opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.  
  • binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.  
  • oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.  
  • muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.  

3. (Bio)chemische, biologische of elektromagnetische wapens;

4. Inbeslagname door Nederlandse- of buitenlandse overheid;

Wel verzekerd blijft een schade door een aanrijding.

Hulpverlening kunnen wij niet garanderen. Denk hierbij aan 

  • Berging en repatriëring van de vrachtwagen
  • Hulpverlening bij ziekte of ongeval