Geschillen­regeling Rechts­bijstand­­verzekering

Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de uitvoeringsinstantie over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij de uitvoeringsinstantie schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze. 

Geschillenregeling Rechtsbijstand­verzekering | TVM verzekeringen

Meningsverschil

De uitvoeringsinstantie legt dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zijnerzijds nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de uitvoeringsinstantie. De kosten zijn steeds voor rekening van de Maatschappij en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum. De verlening van rechtsbijstand wordt door de uitvoeringsinstantie voortgezet in overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij de verzekerde op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van het hieronder bepaalde.

Advies onacceptabel 

Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaakbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de Maatschappij alsnog - tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum - de redelijk gemaakte kosten van de rechtsbijstand. 

Overdracht aan externe deskundige

Als de uitvoeringsinstantie de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de opdracht niet aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven, of aan een kantoorgenoot worden verstrekt.

Verjaring

Het recht om een verschil van mening zoals hierboven beschreven of een meningsverschil over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, verjaart na verloop van één jaar, nadat de uitvoeringsinstantie haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. De Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering heeft een afwijkende verjaringstermijn van zes maanden.

Geschillen met advocaten/externe deskundigen

Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over de regeling van het geschil tussen de verzekerde en een advocaat of een door de uitvoeringsinstantie ingeschakelde externe deskundige. 

Alleen van toepassing indien een verzekerde incassobijstand heeft afgesloten

Als de verzekerde het oneens blijft met de uitvoeringsinstantie over de verhaalbaarheid van de vordering of de verdere wijze van incasso en hij terzake een rapport overlegt dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin zijn opvattingen gesteund worden, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor leggen aan een gerechtsdeurwaarder naar zijn keuze.

De uitvoeringsinstantie legt dan het eigen rapport en het door verzekerde ingebrachte rapport voor aan de gerechtsdeurwaarder naar keuze van verzekerde en verzoekt hem een oordeel te geven over de verhaalbaarheid.