Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleggingsbeleid

TVM heeft voor het beheer van haar beleggingsportefeuille een fiduciaire overeenkomst afgesloten.

water scheepvaart

In het beleggingsbeleid van TVM is beschreven hoe de organisatiestructuur rondom beleggingen is ingericht en welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het samenstellen, waarderen en monitoren van de beleggingsportefeuille. Deze uitgangspunten betreffen onder andere voorwaarden voor de verdeling naar beleggingscategorieën en sectoren. TVM heeft daarnaast vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, voorwaarden opgenomen voor verantwoord beleggen.

Organisatiestructuur

Binnen TVM stelt de Beleggingscommissie het beleggingsbeleid op en deze is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Deze commissie bestaat uit M.H. Verwoest (CEO)J. van Grinsven (CFRO) en J.L.M. de Jong als extern deskundige. De heer De Jong heeft als beleggingsdeskundige een jarenlange ervaring bij onder andere ABN AMRO. De Raad van Commissarissen stelt het beleggingsbeleid vast en toetst het gevoerde beleid.

TVM heeft ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid, een overeenkomst afgesloten met een professionele investment manager, te weten NN Investment Partners. Deze voert op aangeven van de Beleggingscommissie handelingen uit welke voortvloeien uit het vastgestelde beleid en legt verantwoording af over de performance. De riskmanagementfunctie van TVM toetst of het beleggingsbeleid, alsmede de uitvoering hiervan, past binnen de risk appetite van TVM en het risicobeleid van TVM in brede zin.

Het onderwerp beleggingen is een vast agendapunt tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen.

Samenstelling beleggingsportefeuille

De samenstelling van de portefeuille is gebonden aan de voorwaarden welke in het beleggingsbeleid daaraan worden gesteld. Enerzijds betreft dat de risicobereidheid van TVM en anderzijds betreft dat verantwoord beleggen.

TVM heeft in haar kapitaalbeleid de risicobereidheid vastgelegd in een risicobudget per risicobron. Voor de financiële risico’s rondom beleggingen is dat het marktrisicobudget. Dit budget is afgeleid van de omvang van het vereiste kapitaal dat TVM op grond van Europese regels als verzekeraar moet aanhouden voor de financiële risico’s die gepaard gaan met beleggen. Daardoor is gewaarborgd dat TVM beleggingsrisico’s neemt welke passen bij de gezonde financiële staat waarin TVM verkeert en wil blijven verkeren.

TVM heeft haar beleggingsportefeuille gespreid over beleggingscategorieën en sectoren. De hoofdcategorieën betreffen vastrentende waarden plus liquide middelen, aandelen en vastgoed. Het risicoprofiel van de eerste categorie, waarin onder andere EU staatsobligaties zitten, is het laagst. Als coöperatieve verzekeraar zijnde wil TVM geen grote beleggingsrisico’s lopen en zij kiest er daarom voor om een groot deel van haar vermogen in de minst risicovolle categorie, dus de vastrentende waarden plus liquide middelen, te beleggen.

TVM heeft behalve staatsobligaties geen losse beleggingen en belegt voornamelijk in beleggingsfondsen. Door voornamelijk te beleggen in fondsen, wordt een zekere mate van diversiteit al bereikt. Daarnaast hanteert TVM bij de keuze van de fondsen het uitgangspunt dat de samenstelling van de totale aandelenportefeuille, een evenwichtige verdeling kent tussen een brede diversiteit van sectoren en geografische gebieden.

TVM belegt niet in derivaten. Dit in verband met het verhoogde risicoprofiel van dergelijke beleggingen. De enige uitzondering daarop zijn valutaforwards, maar deze gaat TVM enkel aan om het valutarisico af te dekken en worden dus niet speculatief aangehouden.

Binnen de vastrentende portefeuille is het beleid dat voor tenminste twee derde deel belegd wordt in minimaal AA (double-A)-rating financiële waarden. Voor wat betreft de sector-allocatie is het beleid om minimaal drie vierde deel in staatsobligaties te beleggen. Voorts zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van het concentratierisico. Zo wordt voorkomen dat een te groot risico ontstaat naar één enkele partij.

NN Investment Partners voert analyses uit om binnen de gegeven voorwaarden een optimale verdeling van de beleggingsportefeuille vast te stellen. Hierbij wordt het risico van de beleggingen afgestemd op de verplichtingen die TVM draagt.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen gaat over het integreren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van TVM als belegger in haar beleggingsstrategie.

In het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid is verantwoord beleggen één van de vier pijlers. In dit beleid is opgenomen dat TVM, naast het realiseren van financiële doelstellingen (profit), rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (planet) én dat TVM oog heeft voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). TVM vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen people, planet en profit en hanteert dit dus ook als één van de uitgangspunten in haar beleggingsbeleid. Het MVO-beleid voor beleggingen is vastgelegd in het MVB-beleid. Daarvoor is hieronder de link opgenomen.