Heeft u een geldig certificaat?

Leestijd 3 minuten

18 september 2018

De komende periode veranderen de regels met betrekking tot de certificering van binnenvaartschepen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Vanaf 1 september alleen na inspectie een voorlopig certificaat

Per 1 september 2018 mag er alleen nog een voorlopig certificaat worden afgegeven als, na droogzetting en inspectie van casco en veiligheid, is gebleken dat het vaartuig aan alle eisen voldoet. Dit geldt ook voor eventuele tekeningen en schema’s die goedgekeurd moeten worden. Hierdoor kan 365 dagen voordat het certificaat verloopt gestart worden met het onderzoek voor verlenging van het certificaat. Het nieuwe certificaat krijgt een geldigheidsduur gerekend vanaf de verloopdatum van het oude certificaat. Wacht dus niet met de keuring tot de einddatum van het certificaat bereikt is. Dit kan ernstige consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering!

Vanaf 7 oktober 2018 veranderen richtlijnen voor o.a. cascoreparaties

ES-TRIN 2017 (1) Deel II is per 7 oktober van kracht. Hierin zijn de technische eisen van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) en die in de Bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG samengevoegd. Daarbij zijn ook aanvullende eisen voor o.a. Historische vaartuigen, LNG als brandstof, elektrische installaties en dergelijke opgenomen. Een bewerkte versie van ES-TRIN 2017 (1) Deel II, met o.a. verwijzing naar de diverse overgangsbepalingen, is beschikbaar op de website: www.binnenvaartwet.eu .

Belangrijk is de veranderde richtlijn voor cascoreparaties.  Dit gaat vooral over dubbelplaten, welke worden aangebracht om slijtage of vernieuwing van de scheepshuid uit te stellen. Op dit moment worden dubbelplaten geplaatst als de minimale diktemaat wordt onderschreden. Bij het ES-TRIN 2017 is dit niet meer toegestaan. Platen welke onder de minimum afkeurmaat vallen mogen niet meer worden gedubbeld, maar moeten worden vernieuwd.

Voor 1 november aanvragen om te kunnen blijven varen 

Alle drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen van voor 2009 moeten per 30 december 2018 gecertificeerd zijn. Vaartuigen die, door te late aanmelding en de ontstane hoge werkdruk bij de certificerende instellingen, het risico lopen niet vóór eind 2018 gecertificeerd te kunnen worden, kunnen vóór 1 november 2018 een aanvraag tot certificering indienen.

Als u dit voor 1 november 2018 november aanvraagt, ontvangt u een “Verklaring aanvraag certificering drijvend werktuig / pleziervaartuig”. Hiermee kunt u tot de datum van feitelijke certificering in Nederland ook ná 30-12-2018 blijven varen. De ingangsdatum van het uiteindelijke certificaat blijft december 2018. Uitstel geeft dus géén verlenging van de geldigheidsduur. Het geeft u wel de mogelijkheid om nog op basis van “geen klaarblijkelijk gevaar” te worden gecertificeerd.

Wilt u zich aanmelden vóór 1 november 2018? Dan kunt u contact opnemen met één van de certificerende instellingen: