Beleggingsbeleid

TVM heeft voor het beheer van haar beleggingsportefeuille een fiduciaire overeenkomst afgesloten.

TVM heeft voor het beheer van haar beleggingsportefeuille een fiduciaire overeenkomst afgesloten met een professionele investment manager, te weten ING Investment Management. Deze rapporteert aan de Beleggingscommissie die bestaat uit mr. A.P.J.C. Bos (CEO), D.J. Klein Essink RA (CFO) en prof. dr. J.J. van Duijn als extern deskundige. De heer Van Duijn heeft als beleggingsdeskundige een jarenlange ervaring bij onder andere Robeco.

De Beleggingscommissie vergadert vijfmaal per jaar en daarnaast is er frequent telefonisch contact tussen de commissieleden. De Beleggingscommissie heeft als belangrijkste taak zorg te dragen voor het uitvoeren van het vastgestelde beleggingsbeleid. Dit wordt gerealiseerd door op basis van een Asset Liability Management-analyse en een Strategische Asset Allocatie een optimale verdeling van de beleggingsportefeuille vast te stellen. Hierbij wordt het risico van de beleggingen afgestemd op de verplichtingen die TVM draagt, uitgaande van de risicobereidheid. Valutarisico’s worden grotendeels afgedekt door middel van termijncontracten.

TVM heeft in haar kapitaalbeleid de risicobereidheid vastgelegd in een risicobudget per risicobron. Het beschikbare risicobudget voor marktrisico wordt vastgelegd in de overkoepelende risk appetite statement, waarin het marktrisico tezamen met het verzekeringstechnisch risico beschouwd wordt. Het beleid is dat de vastrentende portefeuille voor tenminste tweederde deel belegd is in minimaal AA (double-A)-rating financiële waarden. Voor wat betreft de sector-allocatie is het beleid om minimaal drie vierde deel in staatsobligaties te beleggen Voorts zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van het concentratierisico. Zo wordt voorkomen dat een te groot risico ontstaat naar een enkele debiteur.

De beleggingsportefeuille bedroeg op 31 december 2015 ongeveer 663 miljoen euro en bestond uit de volgende onderdelen:

  • vastrentend en geldmarkt 73%
  • aandelen 22%
  • vastgoed 5%

Het onderwerp beleggingen is een vast agendapunt tijdens vergaderingen met de Raad van Commissarissen. Tijdens de vergadering van 3 december 2015 heeft de Raad van Commissarissen het door de Raad van Bestuur voorgestelde beleggingsbeleid voor 2016 goedgekeurd.

TVM werkt met een Gedragscode Beleggingen, deze maakt deel uit van de Gedragscode Integriteit. Het Verbond van Verzekeraars hanteert de Code Duurzaam Beleggen. Hierin is onder andere afgesproken dat de leden van het Verbond, waaronder TVM, de Principles of Responsible Investment (PRI) naleven. Deze PRI zijn net als de Principles of Sustainable Insurance opgesteld in opdracht van het UNEP FI.

De PRI bestaat uit de volgende zes principes:

  1. Wij integreren sociale, milieu- en governance-kwesties in beleggingsanalyse en -besluitvorming.
  2. Wij zijn actieve eigenaren en integreren sociale, milieu- en governance-aspecten in ons beleid en in de uitvoering als eigenaar.
  3. Wij geven een passende toelichting over sociale, milieu- en governance-kwesties bij entiteiten waarin wij beleggen.
  4. Wij promoten acceptatie en implementatie van de PRI in de financiële industrie.
  5. 5Wij werken samen om onze effectiviteit te verbeteren bij de implementatie van PRI.
  6. Wij rapporteren over onze activiteiten en voortgang bij de implementatie van PRI.

Overigens is deze code alleen van toepassing op vermogens die door de verzekeraars zelf beheerd worden. De code geldt daarom voor de discretionaire beleggingen van TVM. Voor verzekeraars die het vermogen extern laten beheren, zoals de beleggingen van TVM in fondsen, geldt een inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat de vermogensbeheerders verantwoord beleggen. De vermogensbeheerder van TVM heeft zelf de PRI ondertekend en verklaart daarmee volgens deze principes te werken.

Jaarlijks zal TVM een analyse maken van de beleggingsportefeuille, waarin onderzocht worden of ondernemingen, die voorkomen op een zwarte lijst opgesteld door Sustainalytics, binnen de beleggingsportefeuille voorkomen. Op basis van de uitkomsten zal de Beleggingscommissie besluiten of beleggingen in de deze ondernemingen voldoen aan de uitgangspunten van TVM.

TVM verzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.