Overslaan en naar de inhoud gaan

Polisvoorwaarden voor zakelijke verzekeringen

Een overzicht van de wijzigingen vanaf 1 januari 2020 voor alle zakelijke verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

polisvoorwaarden | tvm verzekeringen

Actuele polisvoorwaarden

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden (LINK) leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd in de Aansprakelijkheidsverzekering Logistiek en Transport en de Rechtsbijstandverzekering bedrijf.

Algemene wijzigingen

  • Als u geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO), dan kunnen wij uw verzekering opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Wij konden per direct opzeggen.
  • De consequenties als er sprake is van fraude zijn toegevoegd in alle polisvoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld gemaakte (onderzoeks-)kosten door u laten terugbetalen.
  • Bij het gebruik van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan een Gedragscode. Wij houden ons nu aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. 

Een verschil met de oude gedragscode (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) is dat de nieuwe gedragscode alleen voor de verzekeringsbranche geldt en niet voor andere financiële instellingen, zoals banken. Verzekeraars kunnen hiermee beter uitwerken wat de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming (AVG) precies betekent voor hen zelf. En wij kunnen ook beter reageren op de veranderingen in de samenleving en klanten beter informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  • In alle (vracht)auto- en werkmaterieelverzekeringen is de schadevergoeding voor vervoer van personen aangepast. Betaald vervoer van personen is niet verzekerd. Dit gold in de vorige voorwaarden ook voor onbetaald vervoer.
  • In alle (vracht)auto- en werkmaterieelverzekeringen is schade veroorzaakt tijdens of ontstaan door het deelnemen aan manifestaties zoals carnavals- of andere optochten, stoeten, parades, processies of betogingen niet verzekerd.
  • In alle (vracht)auto- en werkmaterieelverzekeringen is bepaald dat naast schade aan de bestuurder van het voertuig, ook schade aan de bediener van het voertuig niet onder de dekking Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd. Bijvoorbeeld degene die een laad/loskraan bedient.

Specifieke wijzigingen per verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Logistiek en Transport en Logistieke diensten pakketpolis

  • Met de dekking “Aansprakelijkheid logistieke diensten” zijn ook de werkzaamheden van de expediteur verzekerd.

Rechtsbijstandverzekering bedrijf

  • Geschillen met het bevoegd gezag over de in- en uitvoer van goederen worden niet vergoed met deze verzekering.
  • Ook geschillen over tolheffingen zijn niet verzekerd.

Bekijk alle gewijzigde polisvoorwaarden (LINK)