Hoeveel laadcapaciteit heb ik nodig?

​​​​​​Als u plannen maakt voor een energietransitie, breng dan eerst de beschikbare vrije ruimte in de bedrijfsaansluiting op het publieke elektriciteitsnet in kaart. Wat is de laadcapaciteit die u nodig heeft? De bedrijfsaansluiting is vaak een belangrijke bottleneck is in de energietransitie. Het oplossen van deze bottleneck vraagt een lange doorlooptijd.

zero emissie laadcapaciteit | tvm verzekeringen

Lange doorlooptijd bij aanvraag bedrijfsaansluiting energie

Als gevolg van personeelsgebrek bij netbeheerders en het tekort aan capaciteit op het net, kan het realiseren van een netverzwaring bij een transportbedrijf zo maar vijf jaar doorlooptijd kosten.

In verschil met een dieselvoertuig is voor de inzetbaarheid van Batterij Elektrische Voertuigen (BEV’s) een (eigen) laadplein noodzakelijk. De uitdagingen van de aanleg van een eigen laadplein kunnen fors zijn. Van groot belang is om direct al aan het begin van het traject dat leidt tot de aanschaf van BEV’s contact op te nemen met de netbeheerder. Voordat een bedrijf toe is aan de feitelijk investering in een eigen laadplein, moet een aantal stappen doorlopen zijn.

Stap 1. Hoeveel laadcapaciteit heeft u nodig op de netaansluiting

Een elektrisch laadplein vergt veel elektriciteit. Om vast te stellen hoeveel 'ruimte' er nog op de bedrijfsaansluiting op het publieke elektriciteitsnet zit, kunt u onderstaande vragen beantwoorden:

 1. Wat is de huidige (bedrijfs-) aansluiting op het publieke net uitgedrukt in het maximale aantal MW?
  Belangrijk onderscheid is hier of het gaat om een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 ampère) of een grootverbruik aansluiting.
 2. Hoeveel gebruikt u op enig moment in totaal (dus niet gemiddeld) van dit maximum?
  Als dit getal wordt aftrokken van de bedrijfsaansluiting dan resulteert de ruimte voor het laadplein op de (bestaande) aansluiting.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet alleen naar de piekbelasting gekeken wordt. Immers, indien u gedurende een langere periode onder de piekbelasting gebruikt, is er nog ruimte op de aansluiting om meer energie van het net te onttrekken. Als die periode samenvalt met de periode waarbinnen de voertuigen moeten worden geladen, is dit gunstig.

Stap 2. Wat is de verwachte ingroei en omvang van het elektrisch wagenpark

Het aanleggen van een eigen elektrisch laadplein heeft weinig zin als er geen goed beeld is van de omvang van het huidige en toekomstige elektrische wagenpark. Daarna kunnen pas keuzes gemaakt worden ten aanzien van opzet en inrichting van het laadplein. De volgende vragen moeten beantwoord worden:

 1. Wat is de omvang van het elektrische wagenpark op dit moment onderverdeeld naar voertuigtype?
 2. Welke groei wordt daarin verwacht en op welk moment?
 3. Welk soort ritten worden door welk type elektrische vrachtauto uitgevoerd (specifiek gaat het om de ritafstand)?

Op basis van bovenstaande informatie is het mogelijk om een beeld te krijgen van de totale energiebehoefte van uw wagenpark.

Stap 3. Hoe ziet uw elektrisch laadplein er uit?

Als u inzicht heeft in de aantallen per voertuigtype, de inzetkarakteristieken en natuurlijk de tijd die beschikbaar is om te laden is, kunt u een eerste opzet maken van het laadplein. Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

 1. Hoeveel tijd is beschikbaar om te laden en wat betekent dat voor mijn vermogen?
 2. Kan het voertuig gedurende de nacht worden bijgeladen of moet er ook tussen twee ritten in korte tijd worden bijgeladen?
  In dat laatste geval zal er behoefte zijn aan een snellader. Een snelle oplader is prijzig, een langzamere is wat goedkoper maar dan moet er wel voldoende laadtijd beschikbaar zijn.

Rekenvoorbeeld:

Een vrachtauto met een (zo goed als lege) 300 kilowattuur (kWh) batterij wordt door een vrij zware laadpaal van 150 kilowatt (kW) in ongeveer 2 uur opgeladen. De jaarkosten van het oplaadsysteem zijn dan ruim 15.000 euro. Met een laadpaal van 50 kW neemt dit 6 uur in beslag maar zijn de jaarkosten van het oplaadsysteem nog geen 6.400 euro. 

Als dit voor alle huidige en toekomstige voertuigen is ingevuld, maak dan een berekening van de totale vermogensvraag op een bepaald moment. Dit noemen we de piekvraag. Een juiste bepaling hiervan is erg belangrijk. Een piekvraag die groter is dan de (vrije) ruimte in de aansluiting op het publieke net (zie stap 1), zal de zekering doen doorslaan. Naast het feit dat daarmee het bedrijf direct zonder elektriciteit komt te zitten, is het vervangen van de zekering een kostbare aangelegenheid.

Meer laadcapaciteit nodig dan uw huidige netaansluiting?

Stel dat uit stap 3 blijkt dat de piekstroom van het totale elektriciteitsverbruik groter is dan de netaansluiting. In dat geval heeft u een paar keuzes hoe hier mee om te gaan:

 1. De piekvraag reduceren door op een slimme manier (smart charging) elektrische voertuigen op te laden.
 2. De aansluiting op het publieke net verzwaren.
 3. Eigen opwekking of opslag van elektriciteit te gebruiken als buffer.
 4. Gebruik maken van beschikbare ruimte op elektriciteitsaansluiting van een ander bedrijf in de buurt of gezamenlijk met bedrijven gevestigd op hetzelfde industrieterrein een oplossing organiseren voor de laadbehoefte.

Reduceer piekvraag bij te weinig laadcapaciteit

De piekvraag reduceren door slim opladen kan door niet alle voertuigen tegelijkertijd op te laden en dus te spreiden in de tijd. Ook door langzaam opladen op een lager vermogen gedurende een langere tijd reduceert de piekvraag. Een andere mogelijkheid is een managementsysteem voor elektriciteit aanschaffen, waarbij het elektriciteitsverbruik van de laders en van het gebouw op elkaar worden afgestemd.

Breid uw netwerk uit

Uitbreiding van de aansluiting op het publieke net is kostbaar zeker bij zwaardere uitbreidingen als er een extra transformator moet worden geïnstalleerd. Daarnaast kan de doorlooptijd van de uitbreiding behoorlijk oplopen door onder meer personele capaciteitsproblemen bij de netbeheerder. In veel gevallen is het zelfs onmogelijk vanwege de beperkte capaciteit van het lokale publieke energienet. Naar grootte van de uitbreiding kunnen een aantal mogelijkheden onderscheiden worden:

 1. Een uitbreiding tot 175 kVA op het terrein vanuit het eigen pand. De kosten hiervoor zijn in overzichten te vinden op de website van de netbeheerder.
 2. Een uitbreiding van de aansluiting met meer dan 175 kVA. Dit gebeurt met een rechtstreekse (extra) aansluiting van het bedrijfsterrein op een (publiek) middenstation. Kosten hiervan zijn ook in overzichten te vinden op de website van de netbeheerder. Deze bestaan uit eenmalige (forse) aansluitingskosten en periodieke kosten. Houd bij dit soort uitbreidingen ook rekening met een soms forse doorlooptijd.
 3. In het geval dat er een grote (nieuwe) aansluiting nodig is van meer dan 1.750 kVA, dan moet een transformator (trafo) op het bedrijfsterrein wordt neergezet die rechtstreeks is aangesloten op het hoogspanningsnet. Een dergelijk uitbreiding heeft een zeer forse doorlooptijd, lange vergunningstrajecten en hoge projectkosten.

Gebruik zonne- of windenergie om piekvraag te verlagen

Eigen geproduceerde zonne- of windenergie gebruiken voor elektrisch opladen zorgt voor lagere belasting van de aansluiting op het publieke net en kan daarmee de piekvraag helpen verlagen. De logistieke uitdaging ligt vooral in het gelijkschakelen c.q. afstemmen van de momenten van productie van elektriciteit en het elektrisch laden. Het patroon van opwekking van elektriciteit door wind en zon is immers niet zo goed voorspelbaar. Daar komt bij dat veel voertuigen bij voorkeur ’s nachts opgeladen moeten worden.