Overslaan en naar de inhoud gaan

Het letselschadetraject

U heeft letsel opgelopen door het toedoen van een ander, buiten uw eigen schuld om. Wij ondersteunen u in het traject om uw schade te verhalen. Welke stappen doorloopt u op het moment dat u uw letsel heeft gemeld via Schadetax? 

 

1. Het gesprek met uw letselschaderegelaar

Het eerste gesprek zal telefonisch of persoonlijk bij u thuis plaatsvinden. De letselschaderegelaar stelt u vragen over uw letsel, onder welke omstandigheden deze is ontstaan en bij wie u onder behandeling staat of stond. Daarnaast brengt u samen met de letselschaderegelaar uw persoonlijke situatie in kaart. Denk hierbij aan werken, wonen en privéleven. Deze informatie is benodigd om de schade juist vast te stellen.

2. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Schadetax stelt, namens u, de tegenpartij aansprakelijk. Dit doen wij door middel van een brief aan de (verzekeraar van) tegenpartij. Het letselschadetraject wordt hiermee in gang gezet.

3. Het aanvragen van een voorschot

Om er voor te zorgen dat u aan uw financiële verplichten kunt blijven voldoen, vragen wij de tegenpartij u een voorschot op de schadevergoeding te betalen. Bij ernstig letsel kan het letselschadetraject soms veel tijd in beslag nemen. Wij zullen de tegenpartij in dat geval regelmatig vragen u een aanvullend voorschot op de schadevergoeding te betalen.

4. Het medische traject

In letselschadezaken is het veelal noodzakelijk om over medische gegevens te beschikken. Wij vragen u daarom een medische machtiging te ondertekenen. Hiermee machtigt u Schadetax om medische gegevens op te vragen bij de door u aangegeven zorgverlener(s). Wij vragen alleen medische gegevens op bij uw zorgverleners die relevant zijn voor de vaststelling van de schade.

5. Het definitief vaststellen van de schadevergoeding

Als er een medische eindtoestand is kan de definitieve schadevergoeding worden opgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Materiële schade
  • Huishoudelijke hulp
  • Kilometervergoeding
  • Medische kosten
  • Verlies van arbeidsvermogen
  • Verlies van zelfwerkzaamheid
  • Smartengeld

De voorschotten op de schadevergoeding die u al heeft ontvangen worden afgetrokken van het totale schadebedrag wat uiteindelijk wordt vastgesteld.

6. Het afwikkelen van de letselschadezaak

Als uw letselschadezaak is afgewikkeld, maakt de tegenpartij de slotbetaling meestal binnen twee weken aan u over. De schadevergoeding heeft betrekking op geleden en nog te lijden schade en het is vaak bedoeld om u in de toekomst financiële zekerheid te geven. Uw letselschaderegelaar van Schadetax kan u hierbij adviseren.