Conflicterende situaties

Ter voorkoming van conflicterende belangen voldoen wij aan de Kwaliteitsnormering NVGA.

Het kan voor komen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Op het moment dat er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediair-activiteiten enerzijds en volmacht-activiteiten anderzijds wordt niet voldaan aan hetgeen de wetgever middels Wft (artikel 3:17) heeft beoogd te regelen.

De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de verzekeraar als aanbieder. Voor een integere bedrijfsvoering is het van belang dat de situaties, die mogelijk conflicterend kunnen zijn, worden omschreven alsmede op welke wijze de feitelijk leider van intermediair/volmachten zal acteren. Uiteraard kunnen zich ook niet vooraf te omschrijven situaties voordoen waarbij er sprake is van een conflictsituatie. In die gevallen moet tevens duidelijk zijn op welke wijze dient te worden gehandeld.

Algemeen is het volgende beleid geformuleerd voor het volmachtbedrijf

De Manager volmachten is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;

Indien de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de Manager volmachten;

Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:

  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de Manager volmachten;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de Manager volmachten en van de volmachtgever.

Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

In specifieke situaties dient de feitelijk leider die namens intermediair beslissingen neemt de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de volmachtactiviteiten uit handen geven. In deze situaties, maar ook in situaties die niet beschreven zijn, maar waarbij zich ook een conflict voordoet tussen enerzijds het belang van het intermediairbedrijf en anderzijds het belang van het volmachtbedrijf, zal de beslissingsbevoegdheid terug worden gegeven aan de volmachtgever.