Menu

Fraudebeheersing

Vertrouwen is het uitgangspunt bij het sluiten van een verzekerings­overeenkomst en bij een verzoek om een schade-uitkering.

TVM verzekeringen is de specialist op het gebied van verzekeringen voor logistieke dienstverlening en transport over de weg en het water. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten of wederpartijen ons vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten willen dat verzekeringsfraude harder wordt aangepakt.

Waar wordt gesproken over TVM verzekeringen, worden daarmee ook de dochterbedrijven bedoeld.

Wat is fraude?

Wat is nu precies frauderen? Onder fraude in de verzekeringsbranche verstaan wij: Het opzettelijk bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst misleiden en/of trachten te misleiden van de verzekeraar met het doel een uitkering of prestatie te verkrijgen zonder dat er recht op die uitkering of prestatie bestaat. Een verzekerde kan fraude plegen, maar een wederpartij in een schadezaak ook. Ook er voor zorgen dat een ander geen vergoeding of prestatie krijgt waarop die ander wel recht heeft, vinden wij fraude.
Het gaat hier om het doelbewust benadelen van de verzekeraar. Enkele voorbeelden waarbij TVM aangifte doet van fraude:

 • het veranderen van bedragen op aankoopfacturen;
 • een opzegging door een andere verzekeraar niet vermelden;
 • niet juist vertellen wat er is gebeurd;
 • meer vorderen dan de geleden schade.

Fraude kan ook vanuit TVM zelf worden gepleegd, dan spreken we van interne fraude.

De criteria voor het doen van aangifte zijn vastgelegd in een tussen het Openbaar Ministerie en het Verbond van Verzekeraars overeengekomen Convenant aanpak verzekeringsfraude. Hierbij overleggen wij regelmatig met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Welke maatregelen nemen we?

Vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. TVM verzekeringen volgt het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit 2012. TVM voert een actief beleid ter voorkoming, signalering en afhandeling van fraude. Als TVM verzekeringen dit protocol niet naleeft, kan het Verbond van Verzekeraars passende maatregelen treffen.

Bij een vermoeden van fraude voert TVM verzekeringen een feitenonderzoek uit. Daaropvolgend kan ook een persoonlijk onderzoek worden uitgevoerd. Daarbij volgt TVM de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Als de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek dat verlangt, stellen wij u vooraf of achteraf op de hoogte van het onderzoek. Constateren wij fraude, dan confronteren wij u daarmee in een persoonlijk gesprek of een brief of e‑mail. U kunt daar dan mondeling of schriftelijk op reageren voordat wij maatregelen nemen.

Als er sprake is van fraude, dan kan TVM verzekeringen een aantal maatregelen nemen:

 • een gevorderde schade niet of slechts gedeeltelijk vergoeden of een ten onrechte uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • de verzekering opzeggen, omdat het vertrouwen is geschaad. Dit geldt dan ook voor andere verzekeringen of diensten die bij ons zijn ondergebracht;
 • uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst. Deze uitsluiting geldt voor de TVM groep en haar dochters;
 • plaatsing op een interne incidentenlijst;
 • het melden van fraude aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en de fraude registreren in het register van de Stichting CIS. Dit register wordt door vrijwel iedere verzekeraar geraadpleegd. Dit betekent dat de fraudeur tot een periode van maximaal 8 jaar lang geen nieuwe verzekeringen kan afsluiten of alleen tegen verzwaarde voorwaarden zoals hogere premies;
 • aangifte doen bij de politie. We doen aangifte als sprake is van een redelijk financieel belang, als we willen dat de politie verder onderzoek doet, als we willen dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging instelt, als we daardoor gestolen spullen terug kunnen krijgen, zoals gestolen pleziervaartuigen of auto’s, en als de politie daar om vraagt. We passen hierbij het Convenant aanpak verzekeringsfraude toe;
 • de gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening brengen;
 • deelname aan de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA), voor het verhalen van een standaard schadebedrag van € 532,-. SODA werkt samen met politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA haar werk goed uitvoert. In de Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Stichting DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Meer informatie vindt je hier.

Als sprake is van partiële fraude (gedeeltelijke fraude), dan is het beleid van TVM om de gehele gevorderde schade niet uit te keren.

Ook in uw belang!

Zoals u ziet aan de eerder genoemde maatregelen doet TVM er alles aan om te voorkomen dat klanten van TVM de dupe worden van fraudeurs. Immers, wanneer ten onrechte bijvoorbeeld schade wordt geclaimd, heeft dat weer gevolgen voor uw premie. Via uw premie betaalt u mee aan het fraude-gedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Zodat u gegarandeerd de dienstverlening krijgt, zoals u van TVM gewend bent.

TVM verzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.