Gebruiksvoorwaarden Mijn TVM

Gebruiksvoorwaarden Mijn TVM

Mijn TVM is een afgeschermde digitale omgeving voor u. In Mijn TVM kunt u bijvoorbeeld uw polis, nota's en polisvoorwaarden inzien en berichten van ons lezen. In deze gebruiksvoorwaarden staat wat u moet doen om de gegevens op een veilige manier te bekijken. Leest u ze daarom goed.

1.    Voor wie gelden deze gebruiksvoorwaarden?

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor degene die een verzekering of een ander financieel product bij ons heeft afgesloten. Die persoon noemen we in deze voorwaarden “u”.  Als u ook subgebruikers toegang geeft tot Mijn TVM, dan gelden deze voorwaarden ook voor deze gebruikers. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik door de subgebruikers.

2.    Met wie maakt u de afspraken in deze gebruiksvoorwaarden?

U maakt deze afspraken met de Coöperatie TVM U.A., TVM verzekeringen N.V. en TVM intermediair B.V.  Deze rechtspersonen worden in deze voorwaarden “TVM verzekeringen” of “wij” genoemd.

3.    Waarvoor gebruikt u Mijn TVM?

U gebruikt Mijn TVM onder andere voor het ontvangen van uw verzekeringsdocumenten. Zoals uw polis(sen), uw nota(‘s), uw groene kaart(en) en uw bevestiging(en) van (een) wijziging(en). U kunt ook de polisvoorwaarden van uw verzekeringen bekijken. Daarnaast kunt u uw schade(n) melden en volgen. Mijn TVM is voortdurend in ontwikkeling. TVM informeert u over nieuwe updates en mogelijkheden.

4.    Hoe krijgt u toegang tot Mijn TVM? En hoe lang?

Voor toegang tot Mijn TVM bezoekt u de website van TVM verzekeringen: https://www.tvm.nl.

Als u voor het eerst inlogt, maakt u gebruik van een versleutelde link. U ontvangt na uw registratie een e-mail met hierin de link naar Mijn TVM. Daarna vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Dit wachtwoord mag u zelf bedenken. Als u alle gegevens heeft ingevuld, krijgt u toegang tot Mijn TVM. Wij kunnen u altijd vragen uw wachtwoord te wijzigen. Als u uw wachtwoord niet veranderd, dan heeft u geen toegang meer tot Mijn TVM.

5.    Welke verplichtingen heeft u?

•    U heeft een aantal verplichtingen om veilig gebruik te maken van Mijn TVM: U logt in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en geheim. Deel uw gebruikersnaam en wachtwoord daarom niet met anderen.
•    U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. Als uw gegevens veranderen, dan kunt u uw gegevens zelf wijzigen in Mijn TVM.
•    Als TVM oneigenlijk gebruik constateert of ziet dat Mijn TVM niet veilig te gebruiken is, dan bent u verplicht om onze adviezen op te volgen.
•    Vermoedt u fraude of misbruik van uw account Mijn TVM? Bel dan direct met onze Klantenservice via +31 (0)528 29 99 92.   

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, kunnen wij besluiten dat u Mijn TVM niet meer mag gebruiken. Dan blokkeren wij meteen uw toegang tot Mijn TVM. Als u zich niet aan de verplichtingen houdt, kunnen wij namelijk geen veilig gebruik van Mijn TVM garanderen. Anderen kunnen dan bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw verzekeringen inzien.

6.    Welke verplichtingen heeft TVM verzekeringen?

Wij zorgen er voor:
•    Dat uw gegevens in Mijn TVM zijn beveiligd volgens de Algemene Verordening Gegevensbe-scherming (AVG).
•    Dat uw documenten in Mijn TVM goed beschikbaar zijn.
•    Dat de (digitale)verzekeringspolis in Mijn TVM staat tijdens de duur van de verzekering. Als wij een nieuwe polis afgeven, blijft de oude polis nog één jaar te downloaden in Mijn TVM.
•    Dat uw gegevens in Mijn TVM juist en volledig zijn. Als dat volgens ons niet zo is, mogen wij die gegevens aanvullen of veranderen. Wij vragen u daarvoor geen toestemming.
•    Dat als u wijzigingen doorvoert in uw omgeving van Mijn TVM, deze zichtbaar zijn in Mijn TVM.

7.    Wanneer is TVM verzekeringen aansprakelijk?

Heeft u schade doordat u Mijn TVM gebruikt? En komt die schade door dat gebruik?

Dan is TVM verzekeringen niet aansprakelijk:
•    Als u of iemand anders uw gegevens uit Mijn TVM misbruikt.
•    Als door uw bezoek aan Mijn TVM virussen, logicbombs enzovoort, in Mijn TVM terecht komen.

TVM verzekeringen is alleen aansprakelijk:
•    Als wij niet aan onze verplichtingen om uw gegevens veilig te bewaren voldoen en daar grote schuld aan hebben.
•    Als wij uw gegevens veranderen, omdat ze niet juist of niet volledig zijn. TVM verzekeringen is dan voor het deel van de schade aansprakelijk, als dat redelijk is.

8.    Wanneer kunnen wij deze voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden altijd veranderen. Als we de voorwaarden veranderen, laten wij u dat weten. Als u het niet eens bent met die verandering, mag u Mijn TVM beëindigen. TVM verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als u besluit Mijn TVM te beëindigen.

9.    Hoe kunt u of hoe kan TVM verzekeringen Mijn TVM beëindigen?

U kunt zelf altijd uw toegang tot Mijn TVM beëindigen door niet meer in te loggen.

Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, wordt uw toegang direct door ons geblokkeerd en bij voortdurende niet-naleving door u van uw verplichtingen wordt uw toegang tot Mijn TVM ook beëindigd. TVM verzekeringen is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als TVM verzekeringen besluit uw toegang tot Mijn TVM te beëindigen in de gevallen dat TVM verzekeringen constateert dat u zich niet aan de voorwaarden houdt.

10.    Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

TVM verzekeringen behandelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan wetten en regels. Daarmee bedoelen wij ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken dan is het Privacy Statement van TVM verzekeringen van toepassing. Op onze website kunt u daarover lezen.

Lees meer over het Privacy Statement van TVM verzekeringen

11.    Waar kunt u een klacht over Mijn TVM indienen?

Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Als u er met onze medewerker niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan ons interne klachtenbureau. Dit kan via klachtenloket@tvm.nl.