Menu

Collegiale in- en uitleen van chauffeurs

Door het coronavirus kan het zijn dat u een tekort heeft aan opdrachten of dat u zoveel werk heeft dat u het niet of nauwelijks aankunt. In beide gevallen kan dit (vervelende) gevolgen hebben voor uw transportbedrijf. Vanuit de coöperatieve gedachte willen wij graag met u meedenken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om in contact te komen met collega-vervoerders om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en elkaar te helpen.

Collegiale in- en uitleen

U kunt voor een bepaalde periode gebruik maken van een chauffeur van een ander transportbedrijf, de zogenaamde collegiale inleen. Maar let op, dan gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen
  • De chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon
  • De inleen vindt plaats voor een beperkte tijd  van maximaal 6 weken
  • Het inlenende bedrijf vraagt een bijzondere ontheffing aan voor de verplichting om als beroepsvervoerder alleen chauffeurs in loondienst te mogen laten rijden. De bijzondere ontheffing leidt ertoe dat bedrijven met eigen vervoer, hun chauffeurs alleen (tijdelijk) kunnen uitlenen als zij de (in de Rww) genoemde aanwijzingsbeschikking hebben. Deze is zonder problemen (toetsing) aan te vragen via Kiwa
  • Het uitlenende bedrijf moet deze (extra) bedrijfsactiviteit nog wel melden bij de Kamer van Koophandel

TVM kan u helpen

Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben wij veel van onze klanten gesproken. Zo horen wij dat een aantal transportbedrijven elkaar al hebben gevonden in het aanbod van werk. Ze verdelen het werk en de opdrachten onderling.

Neem contact op met uw accountteam

Als TVM willen we graag ons steentje bijdragen. Wij kennen onze klanten en weten hoe hun situatie op dit moment is. Wij brengen u graag in contact met een collega-vervoerder om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en om een eventuele samenwerking te initiëren. Interesse? Neem dan contact op met uw accountteam.

Uw aansprakelijkheid en verzekeringsdekkingen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

U kunt als werkgever aansprakelijk zijn voor schade die uw ondergeschikten kunnen oplopen tijdens hun werk. Een ingeleende chauffeur van een ander transportbedrijf is ook een ondergeschikte als er tussen u en die chauffeur een gezagsverhouding bestaat. De werkzaamheden moeten passen binnen de normale uitvoering van de verzekerde hoedanigheid. Dit valt onder de dekking voor Werkgeversaansprakelijkheid.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De contractuele aansprakelijkheid van uw transportbedrijf is verzekerd. Het maakt niet uit of de betreffende chauffeur in loondienst is of als ‘collegiale inleen’ wordt ingehuurd.
Als vervoer wordt uitbesteed, dan moet hiervoor wel een dekking aangevraagd worden voor ‘Uitbesteed vervoer’.

Collectieve ongevallenverzekering (COP) en Ziekteverzuim

Volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer is de werkgever verplicht om voor iedere werknemer een collectieve ongevallenverzekering te sluiten. Juridisch gezien blijft de ingeleende chauffeur in dienst bij zijn werkgever (dus het uitlenende transportbedrijf).  Daardoor blijft hij/zij voor het collectieve ongevallen-risico verzekerd bij zijn/haar eigen werkgever. Dit geldt ook voor de Ziekteverzuimverzekering.

Vrachtautoverzekering

Iedereen die met toestemming van verzekeringnemer het voertuig bestuurt, is verzekerd. Of de betreffende chauffeur in loondienst is, als uitzendkracht werkt of als ‘collegiale inleen’ of als zzp’er wordt ingehuurd, maakt dus geen verschil.

Disclaimer

TVM verzekeringen biedt deze dienstverlening geheel servicehalve aan. TVM verzekeringen adviseert om te allen tijde de van overheidswege opgelegde voorwaarden te raadplegen waaronder collegiale in- en uitleen dient plaats te vinden en overeenkomstig te handelen. Bij het uitbesteden van transporten kan de verzekeringsdekking bij TVM beperkt zijn. Raadpleeg voordat u het transport uitbesteedt dan ook altijd de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. TVM verzekeringen treedt nimmer op als bemiddelaar/tussenpersoon, maar probeert haar maatschappelijke bijdrage te leveren door vervoerders eenvoudiger met elkaar in contact te brengen. TVM verzekeringen aanvaardt om die reden geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die onverhoopt door deze dienstverlening zou kunnen ontstaan, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van TVM verzekeringen”. Lees in dit kader ook onze update over het delen van ladingcapaciteit.

Terug naar de overzichtspagina